mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in: /www/include/connection.php on line 10


Gimnazjum w Szczyrzycu Gimnazjum Szczyrzyc.

Plan dodatkowych dni wolnych w roku szkolnym 2017/2018

Plan dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w roku szkolnym 2017/2018 zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego. Plan uzgodniony z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim:

 • 02 listopada 2017 r.(czwartek), 02 stycznia 2018 r.(wtorek),

02 maja 2018 r. (środa), 04 maja 2018 r. ( piątek ),

01 czerwca 2018 r.(piątek) - ( §5.ust2 pkt3),

 • 18, 19, 20 kwietnia 2018 r. ( środa, czwartek, piątek )- dni egzaminu dla klas gimnazjalnych (§5.ust2 pkt1a), zajęcia odwołane dla uczniów klas siódmych
  i gimnazjalnych.

W dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych uczniowie mają możliwość korzystania z zajęć opiekuńczo-wychowawczych w szkole.


PROGRAM WYCHOWAWCZY

 ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH

W SZCZYRZYCU

ROK SZKOLNY 2017/2018

 

                               „W wychowaniu chodzi właśnie o to,

ażby człowiek stawał się

coraz bardziej człowiekiem –

o to, ażeby bardziej był,

a nie tylko więcej miał;

aby więc poprzez wszystko, co ma, co posiada,

umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,

to znaczy,

ażeby również umiał bardziej być

 nie tylko z drugimi, ale i dla drugich”.

 

JAN PAWEŁ II

 

Podstawę prawną Programu Wychowawczego stanowią następujące dokumenty:

 

 • Rozporządzenie MEN z dnia 07lutego 2012r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.
 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej
 • Europejska Karta Praw Człowieka
 • Konwencja Praw Dziecka                                                                                                                                                                                     
 • Karta Nauczyciela -ustawa  regulująca prawa i obowiązki nauczycieli
 • Rozporządzenie MEN  z dnia 23grudnia 2008r.  w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół Dz. U. z 20009r. Nr 4, 17.poz. zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
 • Statut Zespołu Szkól Publicznych w Szczyrzycu
 • Szkolny program profilaktyki

Misja szkoły

1.Szkoła jest instytucją wspierającą rodziców w procesie wychowania.

2.Wspólnie z rodzicami wychowuje człowieka, który:

 • sprosta wyzwaniom codziennego życia;
 • potrafi samodzielnie kreować swoją pozytywna przyszłość;
 • będzie rozróżniał dobro od zła;
 • będzie szanował godność osoby ludzkiej;
 • odrzuci przemoc, agresję, uzależnienia;
 • będzie umiał dbać o zdrowie własne i innych;
 • będzie żył w zgodzie z przyrodą.

3.Szkoła będzie wspierać każdego ucznia w jego harmonijnym i wszechstronnym  rozwoju zgodnie z jego możliwościami.

4.Szkoła zapewni uczniom dobre, bezpieczne, przyjazne warunki nauki.

5.Szkoła zaoferuje uczniom różnorodną i atrakcyjną ofertę edukacyjną.

6.Szkoła dobrze przygotuje uczniów do życia społecznego w rodzinie, środowisku lokalnym, ojczyźnie,  Europie.

7.Szkoła nauczy wychowanka współpracy w grupie oraz współdziałania z innymi.

        Wstęp

         Zespół Szkół Publicznych w Szczyrzycu realizuje zadania w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowywania oraz podejmuje działania opiekuńcze i profilaktyczne, odpowiednio do istniejących potrzeb, mające na celu wszechstronny rozwój osobowości ucznia i wychowanie go do życia w nowoczesnym i demokratycznym społeczeństwie. W zakresie wychowania szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wykonawczych.

CELE I ZADANIA

1.      Rozwijanie poczucia odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego.

2.      Zapewnianie każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju, przygotowanie do pełnienia obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.

3.      Realizowanie prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju.

4.      Wspomaganie wychowawczej roli rodziny.

5.      Dbanie o rozwój umysłowy, moralno - emocjonalny i fizyczny uczniów, miedzy innymi poprzez:

a.       organizowanie różnorodnych imprez kulturalnych, artystycznych, bogatej działalności turystyczno- krajoznawczej;

b.      stawianie wysokich wymagań dotyczących kultury bycia;

c.       przekazywanie wiedzy i kształcenie umiejętności funkcjonowania w rodzinie  i środowisku, państwie, narodzie i społeczeństwie;

d.      zapewnianie poszanowania godności osobistej uczniom.

6.      Dostosowanie treści, metody oraz organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów.

7.      Umożliwianie uczniom korzystania z pomocy psychologiczno - pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej.

8.      Umożliwianie pobierania nauki przez dzieci i młodzież niepełnosprawną oraz niedostosowaną społecznie zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami.

9.      Otaczanie opieką uczniów z dysfunkcjami poprzez umożliwianie realizowania zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania, zajęć rewalidacyjnych i innych zajęć z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

10.  Zmniejszanie różnic w warunkach kształcenia, wychowania i opieki między ośrodkami miejskimi i wiejskimi.

11.  Zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki .

12.  Upowszechnianie wiedzy ekologicznej wśród dzieci i młodzieży oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska.

13.  Otaczanie opieką uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej i życiowej poprzez działania wychowawcze oraz zadania realizowane przez wychowawców klas i pedagoga szkolnego, współpracę z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz rodziny.

14.  Kształtowanie wśród uczniów cech osobowości takich jak: przedsiębiorczość, kreatywność, samodzielność, a także umiejętności samokształcenia i doskonalenia się, skutecznego komunikowania się oraz nawiązywania kontaktów interpersonalnych.

15.  Kształcenie w duchu tolerancji, humanizmu i patriotyzmu, przekazywanie wiedzy o społeczeństwie, problemach społecznych, ekonomicznych kraju, świata, kulturze i środowisku naturalnym.

16.   Przygotowanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia.

17.  Prowadzenie kół przedmiotowych i zainteresowań, zajęć dydaktyczno – wyrównawczych i innych wspierających rozwój każdego ucznia -uwzględniając ich potrzeby i możliwości szkoły.

18.  Zapewnianie pomocy pedagoga wspomaganej badaniami i zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej.

19.  Organizowanie imprez szkolnych i pozaszkolnych, wycieczek przedmiotowych, turystyczno-krajoznawcze i biwaki zgodnie z regulaminem wycieczek;

20.  Dbanie o bezpieczeństwo uczniów poprzez:

a.       zapewnienie opieki na zajęciach pozalekcyjnych i świetlicowych

b.       omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych.

21. Promowanie zdrowego stylu życia poprzez organizację zajęć z tego zakresu oraz udział w akcjach, kampaniach profilaktycznych i zawodach sportowych.

Rozdział I

        W Zespole Szkół Publicznych w Szczyrzycu ustanowione będą wartości wychowawcze w celu ich osiągnięcia, poszanowania i przestrzegania. Będą one obowiązywać wszystkich członków społeczności uczniowskiej. Wartości te obejmują następujące zagadnienia wychowawcze:

 1. Przygotowanie do życia w społeczeństwie i społeczności szkolnej.
 2. Wychowanie do życia w rodzinie
 3. Kształtowanie osobowości i odpowiednich postaw uczniowskich na wzór patrona gimnazjum -Jana Pawła II oraz patrona szkoły podstawowej – Władysława Orkana. Uczenie szacunku dla każdego człowieka oraz postaw samowychowania.
 4. Kształtowanie postaw patriotycznych oraz rozwijanie tradycji regionalnych i narodowych.
 5. Wychowanie ekologiczne
 6. Wychowanie estetyczne
 7. Kultura spędzania wolnego czasu
 8. Wychowanie zdrowotne
 9. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna i doradztwo edukacyjno-zawodowe
 10. Przygotowanie do świadomego i odpowiedzialnego korzystania ze środków masowej komunikacji

Rozdział II

W procesie wychowania w Zespole Szkół Publicznych biorą udział wszyscy pracownicy szkoły. W szczególności zadanie to spoczywa na wychowawcach i nauczycielach. Oddziaływania wychowawcze powinny przebiegać w każdej sytuacji szkolnej, nie wyłączając również zachowania ucznia poza szkołą np. w trakcie wycieczek , uroczystości i innych imprez, organizowanych przez szkołę i inne placówki oraz winny być uwzględnione w tematyce zajęć edukacyjnych. Szczegółowe oddziaływania wychowawcze w szkole przedstawione są w oparciu o wartości wychowawcze z rozdz. I.

1. Przygotowanie do życia w społeczeństwie i społeczności szkolnej.

Zapoznanie uczniów i rodziców z dokumentacją obowiązującą w szkole. Świadome uczestnictwo uczniów i rodziców w procesie wychowawczym szkoły. Przygotowanie do życia w społeczeństwie można realizować przez aktywne uczestnictwo w życiu szkoły i środowiska. W szczególności będą to: wybory do samorządu szkolnego i klasowego poprzedzone kulturalną i pozytywną kampanią wyborczą, aktywny udział w niesieniu bezinteresownej pomocy potrzebującym kolegom (pomoc w nauce, dzielenie się dobrami materialnymi i pomoc w ich pozyskiwaniu na rzecz najbardziej potrzebujących, zainteresowanie ludźmi w podeszłym wieku, chorymi i samotnymi), odpowiednie zachowywanie się we wszystkich sytuacjach szkolnych np. na stołówce szkolnej, w klasie, na przerwie i po zajęciach lekcyjnych, redagowanie gazetki przez samorząd szkolny i koła zainteresowań, współpraca z innymi szkołami. W działaniach tych powinni uczestniczyć wszyscy członkowie społeczności uczniowskiej, a w szczególności Samorząd Szkolny, Szkolne Koło Caritas, Zespół Regionalny, koła zainteresowań.

2. Wychowanie do życia w rodzinie.

Rozpoznanie środowiska rodzinnego uczniów i ich potrzeb. Współpraca z pedagogiem szkolnym. Określenie potrzeb ucznia i form pomocy. Indywidualne rozmowy z uczniami i rodzicami.

3. Kształtowanie osobowości i odpowiednich postaw uczniowskich na wzór patrona gimnazjum -Jana Pawła II oraz patrona szkoły podstawowej – Władysława Orkana. Uczenie szacunku dla każdego człowieka oraz postaw samowychowania.

Przeprowadzenie na lekcjach wychowawczych pogadanek na temat właściwego zachowania się wobec innych ludzi, zwłaszcza: nauczycieli, rodziców, koleżanek i kolegów, ludzi z otoczenia, na ulicy, w autobusach. Uświadamianie zasad tolerancji wobec innych ras, wyznań czy obyczajów. Wdrażanie podstawowych zasad dobrego zachowania w różnych sytuacjach życiowych.

Kształtowanie osobowości ucznia należy prowadzić przez dialog, pobudzanie do krytycznej samooceny popełnianych czynów w różnorodnych sytuacjach z życia szkoły i poza nią. Uczeń winien mieć świadomość, że jest rozumiany, a jego problemy kogoś obchodzą i w każdej trudnej sprawie życiowej może zwrócić się do zaufanego nauczyciela lub wychowawcy. Należy wykorzystywać różnorodne sytuacje wychowawcze aby uświadomić uczniowi jego słabe i mocne strony, jego talenty i możliwości. Praca wychowawcza w tym zakresie nie powinna obejmować nie tylko godziny wychowawcze, lecz całość życia szkolnego oraz powinna stanowić zadanie wszystkich pracowników szkoły.

Kształtowanie u uczniów postawy samowychowania poprzez formowanie wytrwałości, wyrabianie silnej woli,  uczciwości, samokrytycyzmu, odwagi, umacnianie w uczniach poczucia godności i wartości. Zadania te należy realizować na bieżąco w czasie roku szkolnego, mobilizując uczniów do korzystania z różnych źródeł wiedzy, poszukiwania różnych obszarów do swej aktywności, problemów do rozwiązania.

Uczniowie szkoły noszącej imię Jana Pawła II powinni odznaczać się nienaganną postawą uczniowską. Dziedzictwo pozostawione przez patrona szkoły-Jana Pawła II to skarbnica wartości, które należy wpajać każdemu członkowi wspólnoty szkolnej. Naczelną dewizą, w oparciu o którą, powinien być prowadzony proces dydaktyczno -wychowawczy są słowa: „Musicie od siebie wymagać”.

Cele wychowawcze realizowane wokół tego obszaru powinny uwzględniać przede wszystkim chrześcijański aspekt wychowania młodzieży, w duchu tolerancji, poszanowania godności drugiego człowieka, jak również respektowania jego praw.

Społeczności szczyrzyckiej Władysław Orkan jest szczególnie bliski, ponieważ przed laty był uczniem tutejszej szkoły. Stał się żywym przykładem, jak wiele znaczy w życiu człowieka szlachetny upór i pracowitość. Dążeniem szkoły jest kształcenie i wychowywanie uczniów poprzez naśladowanie ludzi minionego pokolenia , takich właśnie , jakim był pisarz z Poręby Wielkiej. Szkoła także wspiera uczniów w realizowaniu „Wskazań dla synów Podhala”, jakie Władysław Orkan  skierował do rodaków: "Tradycja jest Twoją godnością. Twoją dumą, Twoim szlachectwem.

Dbaj o zachowanie spuścizny Twych ojców: rodzimej sztuki, rodzimej kultury.

Nie przecinaj korzeni łączących Cię z ziemią rodną, choćbyś na krańcu świata się znalazł, to tak jakbyś przeciął żyły żywota”

Tak więc celem pracy wychowawczej szkoły stało się kształtowanie i rozwijanie w młodym człowieku ważnych cech, takich jak: pracowitość i aktywność życiowa, prawdomówność, wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka, poczucie więzi z ojczyzną i regionem, odpowiedzialność, uczciwość i honor.

4. Kształtowanie postaw patriotycznych oraz rozwijanie tradycji regionalnych i narodowych.

Kształtowanie postaw patriotycznych należy rozwijać przez szacunek dla tradycji narodowej regionalnej, rodzinnej i szkolnej. Głównie na godzinach wychowawczych i lekcjach historii nauczyciele i wychowawcy winni przypominać o symbolach narodowych i ich poszanowaniu. Podtrzymywać tradycje organizowania uroczystości szkolnych, środowiskowych i gminnych z okazji rocznic i świąt państwowych, rozwijać poszanowanie dla kultury regionalnej, uczyć szacunku dla miejsc pamięci męczeństwa i martyrologii (opieka nad pomnikami ofiar II wojny światowej oraz „Izbą Pamięci Narodowej i Regionalnej”). Wychowanie kulturalne powinno być ściśle związane z organizowanymi przez szkołę imprezami kulturalnymi np. wyjście do kina czy do teatru. Należy zorganizować w każdej klasie wycieczki propagujące dziedzictwo kulturalne kraju, w tym również kulturę ludową naszego regionu. Przygotować uczniów do udziału w uroczystościach szkolnych i patriotycznych. Na lekcjach sztuki i historii należy przeprowadzić zajęcia na temat kultury europejskiej i dorobku kulturalnego naszego kraju.

5. Wychowanie ekologiczne.

Wychowanie ekologiczne należy realizować poprzez przybliżenie uczniom przy różnych okazjach problematyki ochrony środowiska, zagrożeń dla środowiska ze strony ludzi i sposobów dbania o środowisko. Jednym ze sposobów oddziaływania w tej dziedzinie będą gazetki o tematyce ekologicznej, udział w ogólnych akcjach proekologicznych np. „Sprzątanie świata”, dbałość o ukwiecenie szkoły, opieka nad krzewami i roślinami ozdobnymi wokół szkoły. Zadania te powinny być realizowane na zajęciach biologii, przyrody oraz kółku biologicznym, ekologicznym, a także w ramach godzin z wychowawcą.

6. Wychowanie estetyczne.

Uczniowie powinni dbać o swój wygląd zewnętrzny, zwłaszcza odpowiedni do okazji ubiór, zmianę obuwia i higienę osobistą.

Należy zachowywać estetykę w salach lekcyjnych, szatni, korytarzach, na stołówce i innych miejscach w szkole i poza nią. Prowadzić systematyczną kontrolę estetyki sal lekcyjnych. W tym celu należy organizować przez cały rok szkolny konkurs na najciekawszą gazetkę klasową, czystość i ład                  w klasie. Winno się wdrożyć uczniów do krytycyzmu wobec zaśmiecania środowiska i niewłaściwego traktowania takich miejsc użyteczności publicznej, jak: przystanki autobusowe, tablice ogłoszeniowe, sanitariaty i inne.

7. Kultura spędzania wolnego czasu.

Przeprowadzić na  lekcjach wychowawczych pogadanki na temat sposobów spędzania wolnego czasu, odpoczynku biernego i czynnego.

Umożliwić uczniom prezentowanie swoich hobby, rozbudzać zainteresowanie wartościowymi sposobami spędzania wolnego czasu. Należy organizować koła zainteresowań i zajęcia pozalekcyjne. Promować aktywne formy spędzania wolnego czasu przez organizację wycieczek krajoznawczo-turystycznych z elementami poznawania kultury i dziedzictwa regionu

8. Wychowanie zdrowotne.

Wychowanie zdrowotne należy realizować poprzez wdrażanie uczniów do troski o zdrowie zarówno fizyczne, jak i psychiczne własne i innych. Należy promować tzw. zdrowy styl życia bez nałogów i uzależnień, można np. wykonać gazetki o takiej tematyce lub konkurs plastyczny. Należy zapewnić uczniom dostęp do szkolnej stołówki i innych form dożywiania, zachęcać do korzystania z opieki medycznej, w szczególności stomatologicznej w związku z dużym zagrożeniem próchnicą, a także promować różnorodne formy ćwiczeń gimnastycznych i sportowych, przeciwdziałającym wadom postawy.

9.Pomoc psychologiczno-pedagogiczna i doradztwo edukacyjno-zawodowe.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w placówce będzie polegać na rozpoznawaniu możliwości psychofizycznych uczniów, rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów wynikających w szczególności ze: szczególnych uzdolnień, specyficznych trudności w uczeniu się, niepowodzeń edukacyjnych, niedostosowania społecznego, zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego.

Doradztwo edukacyjno-zawodowe będzie polegało na prowadzeniu spotkań dla uczniów celem udzielenia pomocy w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej, rozpoznawaniu predyspozycji i zainteresowań zawodowych, udostępnianiu materiałów informacyjnych, prowadzeniu zajęć i prelekcji aktywizujących do świadomego planowania własnej kariery zawodowej.

10.Przygotowanie do świadomego i odpowiedzialnego korzystania ze środków masowej komunikacji.

Kształtowanie kultury medialnej uczniów będzie polegało na uświadamianiu im zagrożeń dotyczących bezpieczeństwa dziecka w sieci, wskazywaniu jak bezpiecznie korzystać z Internetu i telefonów komórkowych, uczeniu świadomego i odpowiedzialnego korzystania z telewizji, komputerów i prasy, umiejętnym rozróżnianiu rzeczywistości od fikcji (gry komputerowe, filmy).

Rozdział III

        W Zespole Szkół  Publicznych  wprowadzony zostaje program działań przeciwstawiający się złu, zagrożeniom i patologii. Na program ten składają się:

 1. Bezpośrednie i natychmiastowe reagowanie wszystkich pracowników szkoły na zauważone przejawy zła, niesprawiedliwości czy inne negatywne zachowania uczniów. W przypadkach uzasadnionych o zaistniałym fakcie należy powiadomić wychowawcę, dyrektora szkoły i rodziców ucznia.
 2. Przeprowadzanie ankiet, mających na celu ujawnienie ewentualnych przejawów agresji i zachowań patologicznych (palenie papierosów, picie alkoholu, zażywanie narkotyków, wywieranie przemocy, wymuszenia, zastraszanie uczniów itp.). Na podstawie wyników ankiety zostaną podjęte dalsze szczegółowe działania w celu wyeliminowania tych zjawisk w szkole.
 3. Umożliwienie uczniom, którzy dostrzegają przejawy zła do bezpiecznego i dyskretnego poinformowania nauczyciela o zaistniałych faktach poprzez kształtowanie właściwych relacji nauczyciel – uczeń.
 4. Kierowanie przez szkołę uczniów, u których stwierdzono nieprawidłowości w zachowaniu na badania w odpowiednich poradniach psychologiczno-pedagogicznych.
 5.  Nawiązywanie ścisłej współpracy z rodzicami, zwłaszcza uczniów sprawiających kłopoty wychowawcze, mające na celu szybkie i skuteczne reagowanie na wszelkie przejawy złego zachowania się uczniów.
 6. Nawiązanie współpracy z instytucjami zajmującymi się profilaktyką wszelkiego rodzaju uzależnień w celu przeprowadzenia przeszkolenia pracowników szkoły i rodziców w radzeniu sobie z uczniami zagrożonymi zachowaniami patologicznymi.
 7. Przeprowadzenie w klasach warsztatów edukacyjnych w zakresie profilaktyki uzależnień przez odpowiednio przygotowane osoby.
 8.  Zapewnienie szczególnej opieki uczniom z rodzin patologicznych poprzez stworzenie miejsca do nauki i odrabiania lekcji np. na świetlicy szkolnej.

Rozdział IV

W Zespole Szkół Publicznych funkcjonuje rytuał szkolny, celem zwiększenia poczucia tożsamości szkolnej i lepszej integracji społeczności uczniowskiej. Rytuał ten obejmuje:

 1. Udział w uroczystościach ogólnoszkolnych np.: Rozpoczęcie roku szkolnego, przyjęcie nowych uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjalistów do społeczności uczniowskiej, Dzień Edukacji Narodowej, Święto Patrona Szkoły, Święto Odzyskania Niepodległości, Rocznica urodzin Karola Wojtyły (18 maja) i Władysława Orkana (27 listopada), Rocznica wyboru Karola Wojtyły na Biskupa Rzymu ( 16 października),  Rocznica uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja, Zakończenie roku szkolnego, inne uroczystości wynikające z rocznego planu pracy szkoły.
 2. Uczestnictwo w tych uroczystościach jest obowiązkowe. Do uroczystości należy dostosować odpowiedni strój.
 3. Każdy uczeń Zespołu Szkół  powinien identyfikować się ze swoją szkołą, dbać o jej dobre imię oaz swoim zachowaniem godnie ją reprezentować.
 4. Należy dołożyć wszelkich starań, aby jak najczęściej całą społeczność uczniowska spotykała się razem na wspólnych imprezach – zarówno uroczystościach ogólnoszkolnych, jak również imprezach o charakterze rekreacyjnym np.: wspólne wycieczki , obchody Dnia Sportu, i Dnia Dziecka, zabawy andrzejkowe, choinkowe, karnawałowe, dyskoteki i inne.
 5. Ceremoniał szkolny z wykorzystaniem sztandaru Gimnazjum im. Jana Pawła II w Szczyrzycu i sztandaru Szkoły Podstawowej im. Władysława Orkana.

        CEREMONIAŁ

Poświęcenie sztandaru i nadanie imienia Jana Pawła II Gimnazjum w Szczyrzycu miało miejsce podczas Wojewódzkiej Inauguracji roku szkolnego 2010/2011, tj. dnia 01 września 2010 r. Ceremoniał szkolny Gimnazjum im. Jana Pawła II i Szkoły Podstawowej im. Władysława Orkana Szczyrzycu jest opisem uroczystości z udziałem sztandaru szkolnego.

Należą do nich:

- ślubowanie klas pierwszych,

- obchody świąt państwowych,

- uroczystości środowiskowe.

Ceremoniał jest ważnym elementem szkolnego programu wychowawczego, stanowi integralną część z tradycjami szkoły oraz przyjętym harmonogramem uroczystości szkolnych. Nawiązuje do tradycji oraz wzbogaca treści służące kształtowaniu emocjonalnego stosunku uczniów do symboli narodowych, historii i religii oraz postaw patriotycznych i szacunku do tradycji narodu polskiego.

Sztandar, na którym widnieje popiersie Papieża Jana Pawła II, uczy godnej postawy i zobowiązuje do przejmowania zasad Ojca Świętego - patrona szkoły, człowieka prawego, uczciwego i pełnego wiary, który podczas pełnienia swego posłannictwa w kościele postawił przede wszystkim na młode pokolenie i rodzinę. Uczył jak poznawać prawdę i pokonywać trudności w dążeniu do słusznego celu.

SZTANDAR SZKOŁY

Zespół Szkół Publicznych w Szczyrzycu posiada dwa sztandary.

Opis sztandaru Gimnazjum im. Jana Pawła II.

       Sztandar jest z obu stron ręcznie haftowany. Awers sztandaru w barwie czerwonej przedstawia godło Rzeczypospolitej Polskiej, ukoronowanego Orła Białego. Rewers sztandaru w barwie niebieskiej przedstawia popiersie Patrona Gimnazjum Papieża Jana Pawła II, z napisem umieszczonym wokół, wykonanym złotymi majuskułowymi literami: GIMNAZJUM W SZCZYRZYCU IM. JANA PAWŁA II. Poniżej umieszczono dewizę  wykonaną literami minuskułowymi: „Musicie od siebie wymagać”, zaczerpniętą z rozważania do młodzieży podczas Apelu Jasnogórskiego  (Jasna  Góra, 18 czerwca 1983r.) i podpis papieża wykonany kursywą: Jan Paweł II.

Dewizę i podpis papieski wykonano również złotymi literami.

Płat sztandaru jest obwiedziony złota frędzlą. Drzewce sztandaru jest zwieńczone głowicą w formie Orła Białego.

Sztandar znajduje się w holu szkoły i przechowywany jest w gablocie, obok której znajdują się pamiątki z uroczystości nadania szkole imienia oraz poświęcenia sztandaru, a także gazetka o życiu i pracy Ojca Świętego Jana Pawła II.

Opis sztandaru Szkoły Podstawowej im. Władysława Orkana

                 Sztandar jest z obu stron haftowany. Awers sztandaru w barwie czerwonej przedstawia godło Rzeczpospolitej Polskiej, ukoronowanego Orła Białego. Wokół widnieją złote napisy: OJCZYZNA, NAUKA, PRACA.

Rewers sztandaru w barwie kremowej przedstawia otwartą, zapisaną brązowymi literami księgę, na jej środku widnieje płonący kaganek symbolizujący szerzenie oświaty. Wokół umieszczono napis Szkoła Podstawowa im. Władysława Orkana w Szczyrzycu. Płat sztandaru jest obwiedziony złotą frędzlą. Ciemne drzewce sztandaru jest zwieńczone głowicą w formie Orła Białego. Wokół drzewca są zamontowane „cegiełki” z wygrawerowanymi nazwiskami fundatorów sztandaru.

Sztandar znajduje się w górnym holu szkoły i przechowywany jest w gablocie, obok której znajduje się portret patrona i tablica z fragmentem jednego z jego wierszy.

REGULAMIN POSTĘPOWANIA ZE SZTANDAREM

Dla społeczności szkolnej sztandary są symbolem Polski -Narodu-Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła i lokalne środowisko. Uroczystości z udziałem sztandarów wymagają zachowania powagi i poszanowania w trakcie ich prezentacji. Przechowywanie, transport i przygotowanie sztandarów do prezentacji wymagają właściwych postaw i poszanowania.. Insygnia pocztu sztandarowego przechowywane są w sekretariacie szkoły.

 Rangę sztandaru gimnazjum podniosła ceremonia jego poświęcenia, mająca wymiar nie tylko świecki, ale także religijny, dlatego niezwykły honor i zaszczyt spotyka uczniów, którzy stanowią poczet sztandarowy.

W składzie pocztu sztandarowego winni znaleźć się uczniowie o nienagannej postawie i godni takiego szacunku.

 Skład osobowy pocztu sztandarowego tworzą:

- Sztandarowy - uczeń,

- Asysta - dwie uczennice

w strojach galowych, które określa statut szkoły.

Kandydatury składu pocztu sztandarowego oraz składu zastępczego są przedstawiane na czerwcowym zebraniu Rady Pedagogicznej szkoły i przez nią zatwierdzane. O wyborze uczniów do pocztu sztandarowego powiadamia się ich rodziców. Kadencja pocztu sztandarowego trwa jeden rok, ale ci sami uczniowie mogą być w poczcie sztandarowym przez kolejną kadencję.

Po zakończeniu kadencji uczniom wręczane są pamiątkowe dyplomy, a ich nazwiska wpisuje się do kroniki szkolnej. Decyzją Rady Pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu sztandarowego, wówczas dokonuje się wyboru uzupełniającego.

 Insygnia pocztu sztandarowego:

- biało-czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone kolorem białym w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze

- białe rękawiczki.

Strój galowy dla sztandarowego: ciemny garnitur lub ciemne spodnie, biała koszula, czarne obuwie.

Strój galowy dla Asysty: biała bluzka i ciemne spódnice tej samej długości (do kolan lub dłuższe), czarne obuwie.

 UDZIAŁ SZTANDARU W UROCZYSTOŚCIACH SZKOLNYCH:

- uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego, ślubowanie klas pierwszych

- obchody święta patrona szkoły

- uroczystości rocznicowe, święta państwowe, m.in. Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja, Święto Niepodległości

- uroczyste zakończenie roku szkolnego i pożegnanie klas trzecich gimnazjum i szóstych szkoły podstawowej

- uroczystości Rodziny Szkół Jana Pawła II

 UDZIAŁ SZTANDARU W UROCZYSTOŚCIACH POZASZKOLNYCH:

- gminne uroczystości rocznicowe

-uroczystości rocznicowe Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Jodłownik

- uroczystości kościelne w Klasztorze O.O. Cystersów w Szczyrzycu

- poświęcenie sztandaru szkół lub nadanie imienia szkole i inne, na wzięcie udziału w których zostanie zaproszona oficjalnie szkoła.

CHWYTY SZTANDARU

W trakcie przebiegu uroczystości z udziałem pocztu sztandarowego ustala się następujące postawy i chwyty:

 - postawa "zasadnicza" - sztandar oparty na trzewiku drzewca przy prawej nodze na wysokości czubka buta, drzewce podtrzymywane prawą ręką powyżej pasa, łokieć prawej ręki lekko przyciągnięty do ciała, lewa ręka opuszczona wzdłuż ciała

- postawa "spocznij" - sztandar trzymany przy prawej nodze jak w postawie "zasadniczej", sztandarowy i asysta w postawie "spocznij"

- postawa "na ramię" - chorąży kładzie drzewce prawą ręka (pomaga lewą) na prawe ramię i trzyma je pod kątem 45 stopni, płat sztandaru musi być oddalony od barku przynajmniej na szerokość dłoni.

- postawa "prezentuj" z postawy "zasadniczej" sztandarowy podnosi prawą ręką sztandar do położenia pionowego przy prawym ramieniu (dłoń prawej ręki na wysokości barku), następnie lewą ręką chwyta drzewce sztandaru tuż pod prawą, po czym opuszcza prawą rękę obejmując nią dolną część drzewca.

- „salutowanie w miejscu” - wykonuje się z postawy "prezentuj", sztandarowy robi zwrot w prawo skos z równoczesnym wysunięciem lewej nogi w przód na odległość jednej stopy i pochyla sztandar w przód do 45 stopni. Po zakończeniu hymnu przechodzi do postawy "prezentuj" i "spocznij".

- „salutowanie w marszu” - z położenia "na ramie" w taki sam sposób jak przy salutowaniu w miejscu. Komendy "na prawo patrz" - pochyla sztandar; "baczność - bierze sztandar na ramię.

KOMENDY DLA POCZTU SZTANDAROWEGO PODCZAS UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH:

          Wejście pocztu sztandarowego:

- komenda "proszę o powstanie" - uczestnicy powstają przed wejściem pocztu sztandarowego, poczet sztandarowy przygotowuje się do wejścia, sztandar - postawa "na ramię"

- komenda "baczność - sztandar wprowadzić" - uczestnicy w postawie zasadniczej, poczet sztandarowy - wprowadzenie i zajęcie ustalonego miejsca, sztandar - "na ramię w marszu, prezentuj"

- komenda "do hymnu" - uczestnicy w postawie "zasadniczej", poczet sztandarowy - postawa "zasadnicza", sztandar - salutowanie w miejscu

- komenda "po hymnie" - uczestnicy w postawie "spocznij", poczet sztandarowy - "spocznij", sztandar  - "prezentuj", "spocznij"

- komenda "można usiąść"- uczestnicy - siadają, poczet sztandarowy - "spocznij", sztandar - "spocznij"

Wyjście pocztu sztandarowego:

- komenda "proszę o powstanie" - uczestnicy powstają przed wejściem pocztu sztandarowego, poczet sztandarowy - "spocznij", sztandar - "spocznij"

- komenda "baczność - sztandar wprowadzić" - uczestnicy w postawie "zasadniczej", poczet sztandarowy - postawa "zasadnicza", wejście pocztu, sztandar - postawa "zasadnicza", "na ramie w marszu"

- komenda "spocznij" - uczestnicy - siadają, poczet sztandarowy - "spocznij", sztandar - "spocznij"

CEREMONIAŁ PRZEKAZANIA SZTANDARU

- komenda "proszę wstać" - uczestnicy - stają, poczet sztandarowy - postawa "spocznij", sztandar - "spocznij"

- komenda "poczet sztandarowy oraz nowy skład pocztu - do przekazania sztandaru - wystąp", uczestnicy - postawa "zasadnicza", nowy skład pocztu - występuje i ustawia się z przodu sztandaru, poczet sztandarowy - postawa "zasadnicza", sztandar – postawa "zasadnicza", postawa "prezentuj"

- komenda "baczność, sztandar przekazać" - uczestnicy - postawa zasadnicza, poczet sztandarowy - nowy poczet w kolejności:

uczennica -uczeń-uczennica wykonuje krok do przodu przyklękając na prawe kolano całuje rąbek sztandaru (dotychczasowa asysta przekazuje insygnia), sztandar – salutowanie w miejscu, postawa "spocznij" (po przekazaniu insygniów), sztandarowy podaje sztandar jednej z asysty, przekazuje szarfę, potem rękawiczki nowemu sztandarowemu, następnie odbiera sztandar                  i przekazuje go nowemu sztandarowemu, mówiąc: "Przekazujemy Wam sztandar szkoły - symbol naszego patriotyzmu i tradycji. Noście go z dumą            i honorem" potem następuje "salutowanie w miejscu".

Nowy poczet - postawa "zasadnicza, ustępujący poczet w kolejności uczennica -uczeń-uczennica - wykonuje krok do przodu, przyklękając na prawe kolano całuje rąbek sztandaru. W tym czasie sztandar - "prezentuj", "spocznij"

- komenda "baczność, ustępujący poczet odmaszerować, spocznij" - uczestnicy – w postawie "zasadniczej" mogą nagrodzić brawami ustępujący poczet, który przechodzi na wyznaczone miejsce,

poczet sztandarowy - postawa "zasadnicza", postawa "spocznij", sztandar - postawa "zasadnicza", postawa "spocznij"

- komenda "baczność, sztandar wyprowadzić", uczestnicy - postawa "zasadnicza", poczet sztandarowy - postawa "zasadnicza", wyprowadzenie sztandaru, postawa "zasadnicza", sztandar - postawa "zasadnicza", postawa "na ramię w marszu"

- komenda "spocznij" -  uczestnicy – siadają.

 CEREMONIAŁ ŚLUBOWANIA KLAS PIERWSZYCH

- komenda "proszę wstać" - uczestnicy - wstają

- komenda "baczność, sztandar wprowadzić" - uczestnicy w postawie "zasadniczej", poczet sztandarowy - wprowadzenie sztandaru, sztandar - postawa

"na ramię w marszu", zatrzymuje się w ustalonym miejscu, sztandar - postawa "zasadnicza"

 • komenda "do ślubowania" - uczestnicy - w postawie "zasadniczej", ślubujący podnoszą prawą rękę do ślubowania (palce na wysokości oczu), poczet sztandarowy - postawa "zasadnicza", sztandar - postawa "prezentuj", postawa "salutowanie w miejscu"

Tekst ślubowania uczniów klasy pierwszej szkoły podstawowej:

,,My, uczniowie klasy I Szkoły Podstawowej im. Władysława Orkana w Szczyrzycu w obecności nauczycieli, rodziców i kolegów ślubujemy:

 • wypełniać sumiennie obowiązki ucznia(ślubujemy)
 • uczyć się pilnie, być dobrym kolegą(ślubujemy)
 • dbać o dobre imię klasy i szkoły(ślubujemy)
 • swoim zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom(ślubujemy)
 • być dobrym Polakiem(ślubujemy)
 • godnie służyć Ojczyźnie(ślubujemy).

Tak nam dopomóż Bóg!”

- komenda "po ślubowaniu" - uczestnicy "spocznij", ślubujący opuszczają rękę, poczet sztandarowy - postawa "spocznij", sztandar - postawa "prezentuj",

postawa "zasadnicza"

- komenda "baczność, sztandar wyprowadzić" - uczestnicy - postawa "zasadnicza", poczet sztandarowy - postawa "zasadnicza", wyprowadzenie sztandaru,

sztandar - postawa "na ramię w marszu"

- komenda "spocznij" - uczestnicy - siadają

 UDZIAŁ SZTANDARU W UROCZYSTOŚCIACH POZA TERENEM SZKOŁY

Sztandary mogą brać udział w uroczystościach poza terenem szkoły. Mogą to być uroczystości rocznicowe organizowane przez administrację samorządową i państwową, uroczystości gminne czy religijne (na przykład msza święta, pogrzebowa, rocznicowa i inne) oraz uroczystości Rodziny Szkół Jana Pawła II.

Rozdział V

W Zespole Szkół Publicznych wprowadzony zostaje system motywacyjny, który ma na celu promowanie zachowań pozytywnych i piętnowanie wszelkich przejawów zła, niestosownego zachowania i niesprawiedliwości.

Szczegółowe zasady nagradzania i karania uczniów zawiera statut szkoły.

Przewiduje się następujące formy nagradzania uczniów:

        1) pochwała wychowawcy w obecności klasy,

        2) pochwała Dyrektora szkoły w obecności społeczności szkolnej,

        3) nagrody książkowe,

        4) dyplomy,

        5) odpowiednio dostosowana ocena z zachowania,

        6) listy gratulacyjne dla rodziców,

        7) wpis pamiątkowy do Kroniki szkolnej uczniów, którzy przynieśli zaszczyt szkole i rodzicom,

        8) inne /wycieczka, nagroda rzeczowa, wyjazd do kina itp./.

Uczeń może być ukarany:

        1) ustnym upomnieniem wychowawcy klasy,

        2) ustnym upomnieniem Dyrektora szkoły,

        3) wpisem do zeszytu uwag,

        4) obniżeniem oceny z zachowania,

        5) przeniesieniem do równoległej klasy- wnioskuje wychowawca klasy, przenosi ucznia dyrektor szkoły,

        6) przeniesieniem do innej szkoły, po wyczerpaniu wszystkich możliwości oddziaływań wychowawczych, na zasadach zawartych w statucie szkoły.

W celu bieżącego monitorowania zachowania uczniów wprowadza się wewnątrzszkolne zasady oceniania zachowania. Zasady te mają za zadanie bieżącą ocenę zachowania uczniów i motywowanie ich do pracy nad swoim postępowaniem, a co za tym idzie uzyskaniem wysokich ocen zachowania. Szczegółowe zasady oceniania zachowania zostały ujęte w statucie szkoły.

Rozdział VI

Sposoby ewaluacji :

 1. Analiza dokumentów regulujących życie szkoły przez wychowawców klas oraz dokonania wywiadu środowiskowego swoich wychowanków.
 2. Pozytywna opinia o zachowaniu ucznia (samoocena, ocena klasy i zespołu nauczycieli).
 3. Systematyczne zmniejszanie liczby uwag negatywnych.
 4. Umiejętność aktywnego słuchania, bycia asertywnym.
 5. Znajomość i stosowanie zasad poprawnej komunikacji.
 6. Poszanowanie odmiennych poglądów, udzielanie pomocy, reagowanie na niewłaściwe zachowania.
 7. Rozumienie pojęć: patriotyzm, honor, ojczyzna. Godne zachowanie w czasie uroczystości. Znajomość bohaterów narodowych.
 8. Znajomość biografii Jana Pawła II-patrona gimnazjum i Władysława Orkana – patrona szkoły podstawowej.
 9. Widoczne pozytywne efekty samopomocy koleżeńskiej i postawy odpowiedzialności za przyjęte obowiązki. Ocena działań członków samorządów klasowych. Analiza wyników wyborów do SU.
 10. Znajomość dziedzictwa kulturowego naszego regionu, kraju i świata.
 11. Znajomość problemów ochrony środowiska, zrozumienie wpływu środowiska na życie człowieka.
 12. Umiejętność doboru stroju, uczesania, makijażu stosownie do okoliczności. Wrażliwość estetyczna otaczającego nas środowiska.
 13. Umiejętność aktywnego wypoczynku, prezentacja interesujących form spędzania wolnego czasu.
 14. Dostrzeganie przez uczniów negatywnych skutków stosowania używek

PROGRAM PROFILAKTYKI

ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH

W SZCZYRZYCU

Podstawy prawne: 

 1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r.

2. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej - art. 72.

3. Konwencja o Prawach Dziecka - art. 3, 19.

4. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

5. Ustawa z dnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

6. Ustawa z dnia 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. (Dz. U. Nr 51 poz. 458z póź. zmianami) w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół;

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2002 r. (Dz. U. Nr 10 poz. 96 z póź. zmianami) w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół;

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 stycznia 2001 r. w sprawie zasad udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 13, poz. 110 z póź. zmianami);

Program szkolnej profilaktyki to ogół działań chroniących młodzież przed zakłóceniami rozwoju i interwencyjnych w sytuacjach pojawiających się zagrożeń.

Zadaniem szkolnej profilaktyki jest chronienie dzieci i młodzieży przed zagrożeniami przez działania wychowawczo – profilaktyczne, a także reagowanie w sytuacjach rozpoznania pierwszych prób podejmowania zachowań ryzykownych poprzez odwołanie się do specjalistycznej pomocy.

Okres dorastania to czas szczególnie podatny na zakłócenia i podejmowanie zachowań ryzykowny

Wyszukiwarka

Rodziny szkół Jana Pawła II
icim

Certyfikat:

gimnazjum Szczyrzyc

Polecamy:

Intellect.pl
copyright © Gimnazjum Szczyrzyc - administracja serwisu B. Macko Realizacja: Agencja interaktywna Intellect